Hoofdsponsor

                    Logo Elstar Hypotheken

Twitter Mystery Roads

Inloggen voor teams

Reglement

2016 01 01 13 01 30 Reglement Mystery Roads.docx Alleen lezen Microsoft Word

Artikel 1.
Aanmelding voor Mystery Roads Adventures dient te geschieden door middel van het online inschrijfformulier.

Artikel 2.
Het inschrijfgeld voor editie 2020 bedraagt € 1.750,00 per persoon en vrijgesteld van BTW op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 400,00 per persoon. Een inschrijving via het online inschrijfformulier is een definitieve inschrijving. De inschrijving zal door de organisatie worden bevestigd per e-mail. Bij aanmelding zal er een aanbetaling ter hoogte van € 250,00 van het inschrijfgeld in rekening worden gebracht. De organisatie zal daarvoor een nota sturen. Het resterende inschrijfgeld dient uiterlijk 1 november 2019 te zijn voldaan.

Artikel 3.
De organisatie heeft het recht een aanmelding, zonder opgaaf van redenen, af te wijzen.

Artikel 4.
Indien een deelnemer de inschrijving wenst te annuleren, wordt het reeds betaalde inschrijfgeld (1e factuur) niet gerestitueerd! In overleg met de organisatie kan een inschrijving tot 1 oktober worden overgedragen. Indien een inschrijving wordt geannuleerd, zijn vanaf 1 oktober 2019 annuleringskosten ter hoogte van 25% verschuldigd over het restant inschrijfgeld (2e factuur). Bij een annulering vanaf 1 november 2019 is men het volledige inschrijfgeld verschuldigd. De organisatie adviseert u hierin een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 5.
Indien een team gedurende het evenement uitvalt of indien Mystery Roads Adventures door onvoorziene omstandigheden moet worden ingekort of worden gestaakt, wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.

Artikel 6.
Een team bestaat uit minimaal twee personen, met een minimale leeftijd van 21 jaar. Een team mag tijdens de autotoertocht niet worden gewijzigd. Alle leden van het team moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een voertuig met verzekeringsbewijs / groene kaart voorzien van een europadekking en een geldig paspoort. Mogelijk dient het paspoort dient tot uiterlijk 6 maanden na het einde van de editie 2020 geldig te zijn. Indien het voertuig over een groene kaart beschikt waarbij een landenbeperking geldt, dient er een separate verzekering te worden afgesloten indien aangegeven door de organisatie.

Artikel 7.
Zowel de route als de eindbestemming zijn tijdens Mystery Roads Adventures volledig onbekend. De wijze van navigeren en het wedstrijdreglement worden bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse Mystery Roads Adventures kwalificatiedag(en). De deelnemers worden zoveel mogelijk geacht aan deze kwalificatiedag(en) deel te nemen.

Artikel 8.
De deelnemers dienen zich gedurende de hele auto(toer)tocht en over het volledige traject strikt te houden aan de verkeersregels geldend in het land van doorreis. Met name op de naleving van de toegestane maximum snelheid zal uitgebreid worden toegezien. Niet naleving van verkeersregels kan gehele of gedeeltelijke uitsluiting tot gevolg hebben (zie ook artikel 21).

Artikel 9.
In het inschrijfgeld zijn inbegrepen de kosten voor: hotelovernachtingen inclusief ontbijt en diner, alsmede de kosten van alle door de organisatie georganiseerde activiteiten. Voor de editie 2020 geldt de activiteit een exclusieve rondleiding door de fabriek van Red Bull Racing. Deelname aan een 3 uur durend evenement in de F1 simulator van Red Bull Racing zal separaat in rekening worden gebracht. Voor rekening van de deelnemers zijn alle kosten van persoonlijke aard (consumpties etc.) alsmede alle kosten van brandstof, gebruik autotrein, tolwegen, veerboten, visumkosten en tijdelijke autoverzekeringen met een werelddekking etc. ook indien die door de organisatie zijn voorgeschreven.
De kosten van deelname aan een kwalificatiedag bedragen € 75,00 per persoon en worden separaat in rekening gebracht. De werkelijke kosten van een (1) grote - door de organisatie te bepalen - overtocht door middel van een boot, autotrein en/of tunnel tijdens de reis in januari 2019, worden separaat in rekening gebracht met een maximum van € 150,00 per voertuig. Deze facturatie zal pas na het evenement plaatsvinden in verband met de strikte geheimhouding van de route.

Artikel 10.
Voor de gehele tocht mag slechts één en dezelfde auto gebruikt worden. Eventuele reparatie van het voertuig is toegestaan. In geval van totale uitval van het voertuig kan er vervangend vervoer worden ingezet. Hiervoor dient het team zelf een verzekering af te sluiten en de organisatie zal hier op toezien.

Artikel 11.
De deelnemers zijn verplicht om andere deelnemers in nood te helpen. Daarnaast dient men direct het speciale alarmnummer (zie routeboek) van de organisatie te bellen. De organisatie zal zo snel mogelijk het organiseren van noodzakelijke hulpverlening overnemen. De tijd benodigd voor de hulpverlening zal (vanaf de telefonische melding door het team zelf) voor het te hulp geschoten team worden gecompenseerd indien een etappe van een tijdselement is voorzien.

Artikel 12.
Mede vanuit veiligheidsoogpunt dienen alle telefoons van de deelnemende rijders te worden voorzien van een door de organisatie uit te kiezen app als volgsyteem. Via deze app wordt er door de organisatie streng op toegezien dat de maximum snelheid niet wordt overtreden. Snelheidsovertredingen worden beboet met strafpunten en in ernstige gevallen met diskwalificatie (zie ook artikel 21). De organisatie streeft ernaar om vroegtijdig alle deelnemers van deze app te voorzien.

Artikel 13.
Communicatie: ieder team heeft verplicht (minimaal) twee goed werkende mobiele telefoons bij zich. De nummers dienen bij inschrijving aan de organisatie te zijn doorgegeven. Zet de apparaten aan, zodat de organisatie daarop belangrijke mededelingen kan doorgeven. In het routeboek staan de telefoonnummers van de organisatieleden, het is verplicht het contactnummer van de organisatie in de telefoon geprogrammeerd te hebben. Het is wenselijk om met derden en andere deelnemers niet over navigatie te communiceren tijdens de toertocht.

Artikel 14.
Deelname aan Mystery Roads Adventures geschiedt geheel op eigen risico. Alle deelnemers dienen voor de start een vrijwaring te ondertekenen waarin zij de organisatie, partners, sponsoren en alle bijbehorende vrijwilligers, vrijwaren van enige vorm van aansprakelijkheid.

Artikel 15.
Elke deelnemer gaat akkoord dat interviews en/of ander beeldmateriaal dat betrekking heeft op de Mystery Roads Adventures deelnemers en/of deelnemende teams, door de organisatie gebruikt mag worden voor allerhande mediadoeleinden.

Artikel 16.
Het is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie verboden om gebruik te maken van de naam en logo van Mystery Roads Adventures, dit behoudens reclame uitingen op de deelnemende auto’s en kleding van de deelnemers.

Artikel 17.
De deelnemers gaan ermee akkoord dat er stickers (organisatie/partners/sponsoren) worden aangebracht op alle deelnemende auto’s. Daarnaast dienen alle door onze sponsoren en/of partners beschikbaar gestelde goederen en/of diensten, door of middels alle Mystery Roads Adventures deelnemers gebruikt, gedragen en/of getoond te worden. Concurrerende producten en/of diensten van personen, bedrijven en/of instellingen welke geen directe verbintenis hebben met de organisatie van Mystery Roads Adventures, worden niet via de Mystery Roads Adventures mediamogelijkheden in beeld gebracht. Indien door een team of deelnemer middels ernstig tegenstrijdige reclame-uitingen schade wordt toegebracht aan de organisatie kan dat leiden tot uitsluiting van het evenement.

Artikel 18.
De organisatie gebruikt de elektronische (e-mail) contactgegevens van deelnemers/sponsoren/partner/crewleden voor het doorzenden van Mystery Roads Adventures gerelateerde informatie. Door middel van (al dan niet) acceptatie van dit reglement is het volgens de telecomwet niet noodzakelijk om hiervoor een specifieke opt-in toestemming te vragen. Tijdens het verkrijgen (acceptatie reglement Mystery Roads Adventures) van deze gegevens is de mogelijkheid tot verzet/weigering geboden. De communicatie die wordt verzonden heeft te allen tijde te maken met eigen en gelijksoortige producten/diensten. Tevens geeft elke deelnemer hierbij de goedkeuring om zijn/haar mobiele telefoonnummer te laten plaatsen in een overzicht van teams in het routeboek.

Artikel 19.
De organisatie van Mystery Roads Adventures zal dagelijks in een korte presentatie (briefing) de belangrijkste spelregels vermelden en vooral de do’s en dont’s specifiek voor deze tocht de revue laten passeren. Denk hierbij aan onvoorziene route(etappe)wijzigingen, uitsluitingen en hints. Het is de laatste mogelijkheid om vragen te stellen. Het is voor elke deelnemer een verplichting om deel te nemen aan deze dagelijkse briefing. De locatie en het tijdstip zal vroegtijdig en duidelijk worden aangegeven in elk hotel.

Artikel 20.
Afval/milieu: belangrijk aspect van de toertocht is verantwoorde omgang met milieu en natuur. Ons motto is ‘leave no traces’. Bejegen flora/fauna met gepast respect. Laat afval achter in de daarvoor bedoelde prullenbakken. Respecteer afgeschermde gebieden. Betreedt geen terrein achter hek of afbakening of privé terrein in het algemeen. Blijf op de wegen, zeker in natuurgebieden. Geconstateerde overtreding van het milieugebod (zoals het bewust achterlaten van afval of betreden (rijden) in verboden gebieden) resulteert in strafpunten of diskwalificatie.

Artikel 21.
Sancties: Diskwalificatie (dis.) is de zwaarste straf. (o.a. competitievervalsing of ontoelaatbaar unfair gedrag).
In welke gevallen volgt een onherroepelijke algehele diskwalificatie:
• Buitensporige of herhaaldelijke snelheidsovertreding(en).
• Het afmelden op een niet door de organisatie afgegeven coördinaat.
• Het saboteren van het door de organisatie ingebouwde voertuigvolgsysteem indien van toepassing.
• Onverantwoorde omgang met milieu en natuur.
• Het stelselmatig niet deelnemen aan de verplichte briefing.
• Onverantwoord rijgedrag.
• Alcoholhoudende drank en/of drugsgebruik tijdens het rijden van de etappes en evenementen.
Bij een diskwalificatiestatus, wordt uw deelname aan Mystery Roads Adventures per eerst mogelijke gelegenheid beëindigd en bent u dus ook niet meer zichtbaar via ons voertuigvolgsysteem.

Artikel 22.
Het is ten strengste verboden om enige vorm van drugs en/of alcoholhoudende drank te gebruiken tijdens en voorafgaand aan een etappe en/of evenement. Telkens bij het verstrekken van de coördinaten in de lobby van het hotel, zijn alle deelnemers verplicht een blaastest af te leggen. De organisatie beschikt over professionele apparatuur om deze blaastest af te nemen. Bij twijfel van een eerste blaastest, zal er een tweede blaastest worden afgenomen. De blaastest met de hoogste uitslag μg/l of promille is leidend. De organisatie is gemachtigd om een rijverbod op te leggen geldend in het land waar de blaastest wordt afgenomen. Bij het negeren van het rijverbod zal dit direct leiden tot volledige diskwalificatie van deelname aan Mystery Roads Adventures zonder restitutie van het inschrijfgeld. Er kan niet over de uitslag worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

Artikel 23.
Het is in sommige landen verplicht voor elke deelnemer één alcoholtester in het deelnemende voertuig aanwezig te hebben. Voorafgaand aan de start van het evenement zal de organisatie hierop een controle uitoefenen.

Artikel 24.
De organisatie van Mystery Roads Adventures behoudt zich het recht voor om dit reglement eenzijdig te wijzigen, indien zij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft , dat het belang van de deelnemer(s) dat door de wijziging wordt geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Artikel 25.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Daarnaast is op alles het Nederlandse recht van toepassing met als rechtbanklocatie, de rechtbank van Arnhem (Nederland).